top of page

Learning as the Nation and Corporate's Sustainable Competitive Advantage

by Tas Chantree, TAS Consulting Partner

Learning and Development มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะต่อองค์กรหรือหน่วยงาน แต่ยังมีส่วนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหากพิจารณาประเทศชั้นนำ ที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของโลกจากการจัดลำดัง World Competitiveness Ranking ประจำปี 2565 โดยสถาบันการศึกษาชั้นนำ IMD (International Institute for Management Development) จากสวิสเซอร์แลนด์ ระบุว่า ประเทศขั้นนำ เช่น เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และ นอร์เวย์ ต่างให้ความสำคัญทั้งทางด้านการพัฒนา Talent และ การสร้างขีดความสามารถทางดิจิทัล ควบคู่กัน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ประเทศเหล่านี้ต่างเป็นดินแดนในฝันแห่งการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งทุกคนทราบกันเป็นอย่างดี


สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศชั้นนำเหล่านี้ก็คือ การพัฒนาขีดความสามารถนั้นจำเป็นต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปได้แก่ (1) การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) เพื่อให้ประชากรในประเทศได้มีโอกาสแสดงขีดความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และ (2) การดึงดูดแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศเข้ามาทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรม


ภายหลังการประชุม World Economic Forum (22 -26 พฤษภาคม 2565) ที่ประชุมได้เผยแพร่ แนวคิดหลักทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีชื่อว่า Good Work Framework เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นกรอบกำหนดแนวทางการบริหารทุนมนุษย์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการจ่าย และ ความเท่าเทียมในสังคม Promote Fair Pay & Social Jxcustice

2. สร้างระบบที่เอื้อและปกป้องผู้ด้อยโอกาส Provide flexibility and protection

3. ให้ความสำคัญกับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี Deliver on health & wellbeing

4. ผลักดันให้เกิดการยอมรับหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน Drive Diversity, Equity and Inclusion

5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง Foster Employability & learning culture


เมื่อมองย้อยกลับมาในระดับองค์กร หรือ หน่วยงาน สิ่งที่เราเรียนรู้จากยุทธศาสตร์ชาติของประเทศชั้นนำเหล่านั้น ก็ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นองค์กรควรปรับความคิดจากเดิมที่มองว่า สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานคือค่าใช้จ่าย (cost) เพราะในความเป็นจริงแล้ว คือการลงทุน (investment) ต่างหาก


ในช่วงที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ระยะสองสามปีที่ผ่านมา L&D ได้รับการยกระดับความสำคัญขึ้นมาอย่างเด่นชัน จนถือเป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่องค์กรจะมองข้ามไม่ได้ ซึ่งหากเราพิจารณาจาก ลำดับขั้นความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ที่ระบุว่า ลำดับขั้นความต้องการตั้งแต่ระดับแรกสุด คือ ปัจจัยแห่งการดำรงชีวิต ซึ่งหมายถึงเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทนในกรณีการทำงาน ไล่ขึ้นมาจนถึงความต้องการที่จะได้รับความปลอดภัย ได้ทำงานที่มีคุณค่า เต็มความสามารถ และสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่างเป็นผลของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น


การยกระดับบทบาทของหน่วยงาน L&D นั้น เกิดขึ้นพร้อมกับความคาดหวังที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะผู้นำองค์กรต่างคาดว่า L&D จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ให้เกิดผล ไม่ใช่เป็นเพียงหน่วยงานซึ่งจัดหลักสูตรให้คนเรียนรู้ และพอใจเพียงแค่ผลสะท้อนว่าหลักสูตรดี สถานที่สะดวกสบาย บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน หากแต่คาดหวังว่า L&D จะมีส่วนสำคัญในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรอย่างไร


แนวคิดของ Josh Bersin ซึ่งแบ่งพัฒนาการบทบาทของ L&D ในองค์กรออกเป็น 4 ระดับสะท้อนความคาดหวังที่กล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี โดย Josh Bersin ได้ชี้ให้เห็นพัฒนาการในระดับดังนี้


ขั้นที่ 1 การจัดการเรียนรู้เท่าที่จำเป็น Incidental Training & Job Preparedness


ขั้นที่ 2 การสร้างระบบเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน Training & Development Excellence


ขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการบริหาร Talent และการยกระดับงาน Talent & Performance Improvement


ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ คือยุทธศาสตร์หลักในการสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร Organization Capability Building


องค์กรไม่จำเป็นต้องวางระบบเพื่อมุ่งสู่ระดับ 4 ทั้งหมด ซึ่งพัฒนาการระดับไหนที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับ บริบทขององค์กร แต่ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็ก เป้าหมายสำคัญที่ L&D ควรยึดถือเพื่อให้ L&D เป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรอย่างแท้จริง ได้แก่

1. L&D จะมีส่วนในการสนับสนุน Business Transformation ได้อย่างไร

2. L&D จะมีส่วนในการบ่มเพาะ เร่งความพร้อมผู้นำเพื่อให้องค์กรมี Healthy Leadership Pipeline และ ส่งเสริม Personal Growth ได้อย่างไร

3. L&D จะมีส่วนในการทำให้พนักงานมี Holistic Wellbeing อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ (Psychological Safety) ตลอดจนจะมีส่วนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ขององค์กรได้อย่างไร


เนื้อหาบางส่วนจาก การสัมมนาในงาน THAILAND LEARNING AND DEVELOPMENT FORUM 2022: The Future Journey of Platform, Technology and People Development @21-22 JULY 2022

ดู 184 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page