top of page
  • รูปภาพนักเขียนKHON

Learning Trends for 2020: Rehumanizing L&D for the Workforce of the Future

วารสารการบริหารฅน | Vol 4.2562

แรงผลักดันของ Digital Transformation กำลังเปลี่ยนวิธีการ สถานที่ กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ Re-Skill และสร้างแรงงานในอนาคตให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยการสร้างการเรียนรู้ที่ดีจะต้องทำทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประสิทธิภาพทางดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในอนาคต และเป็นกลยุทธ์การพัฒนาคนเก่งคนมีความสามารถ (Talent) โดยในบทความนี้ จะกล่าวถึง 5 แนวโน้มการเรียนรู้ในปี 2020 ได้แก่ 1) Digital Transformation 2) Design Thinking 3) Augmented Reality 4) Virtual Reality 5) Learner Experience เพื่อพัฒนาแรงงานอนาคต


ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Digital Transformation มากขึ้น และ Digital Transformation เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร โดยในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ได้นำ Digital Transformation เข้ามาใช้ เช่น Augmented and Virtual Reality Internet of Things Robotics Big Data ซึ่ง Augmented and Virtual Reality จะเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และการพัฒนาได้อย่างมาก เพราะรูปแบบการเรียนรู้และการทำงานของแรงงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มีเพียง 3 ช่วง คือ 1) เรียน 2) ทำงาน และ 3) เกษียณ โดยปัจจุบันมีวิธีการเรียนรู้และการทำงานแบบใหม่ ที่เริ่มจากเรียน เข้าทำงานและในขณะเดียวกันมีการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงเวลาของการทำงาน จนกระทั่งเกษียณอายุ ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นที่การเรียนรู้และการพัฒนา และคาดการณ์ว่างานอะไรบ้างที่จะเกิดในอนาคต พร้อมวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในอนาคต โดยการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตจาก บริษัท Cognizant ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในปี 2029 จะมี 21 อาชีพเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ตั้งแต่เทคโนโลยีระดับต่ำจนถึงระดับสูง โดยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับกลางถึงระดับสูง ในอีก 10 ปีข้างหน้า เช่น Flying Car Developer สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ควรเริ่มการฝึกอบรมการเป็นนักพัฒนาได้ตั้งแต่ตอนนี้ ในขณะที่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับกลางจนถึงระดับสูง ในอีก 5 ปีข้างหน้า เช่น Algorithm Bias Auditor จะเป็นอาชีพใหม่ที่เป็น Algorithm ออนไลน์แอปพลิเคชันอย่างง่าย


นอกจากนี้ McKinsey ได้ทำการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับงานที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ พบว่า มีร้อยละ 38 ของงานที่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยหุ่นยนต์ และยังมีงานอื่น ๆ ที่กำลังถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ ซึ่งทำให้ต้องตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ หรือ Re Skill แรงงานที่ยังคงอยู่ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหรือให้การฝึกอบรมแก่แรงงาน เพื่อให้มีทักษะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประชุม World Economic Forum 2018 ที่ประชุมได้กล่าวว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพในอนาคตต้องได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Skill) เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในการทำงานได้ ซึ่งทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นหนึ่งในทักษะของทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) ทั้งนี้ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์การตัดสินใจ และการประมวลข้อมูลซับซ้อน เป็นทักษะที่คนควรมีในปัจจุบัน และในปี 2020 ควรพิจารณาว่า มีหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเหล่านี้ให้แก่พนักงานที่ยังอยู่ในองค์กรหรือไม่ ถ้าองค์กรยังขาดหลักสูตรดังกล่าว องค์กรต้องมองไปยังอนาคตให้มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรมีหลักสูตร หรือความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


อีกหนึ่งแนวโน้มทักษะในปี 2020 คือ Design Thinking โดยมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา Design Thinking ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้และการพัฒนา และเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาหลักสูตร โดยได้ยกตัวอย่างการทำ Design Thinking กับเครื่อง MRI ที่นำประสบการณ์ของผู้ใช้งานในขณะที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัย เครื่อง MRI มาปรับและออกแบบเครื่องใหม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและคลายความกังวลได้มากขึ้น โดยปรับจากเครื่องที่มีลักษณะปิดทึบต้องเคลื่อนตัวเข้าไปคล้ายเข้าไปในอุโมงค์ มาเป็นเครื่องที่มีลักษณะเปิดมากขึ้น และปรับรูปแบบเครื่องและบรรยากาศโดยรอบให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น สร้างบรรยากาศเสมือนอยู่ในเรือโจรสลัด ซึ่งผู้ป่วยจะไม่รู้สึกอึดอัด เพราะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว และรับรู้ได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ในการออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้งาน เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน โดยพบว่า จากเดิมที่เคยมีภาวะความเกร็งและกลัวต่อเครื่อง MRI ร้อยละ 80 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น

ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ วารสารการบริหารฅน People Magazine Vol.4.2562 > Information - Learning Trends for 2020: Rehumanizing L&D for the Workforce of the Future
ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page