top of page
  • รูปภาพนักเขียนHR Forum

Building and Inclusive Workplace

อัปเดตเมื่อ 25 ธ.ค. 2563

บรรยายโดย Ms.Lyn Kok | HR Forum 2015

หลักสำคัญในการหลอมรวมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่ธนาคาร Standard Chartered ให้ความสำคัญอย่างมาก ในการบริหารจัดการคนที่มีความหลากหลายมากถึง 70 ประเทศ เรื่องความหลากหลายและการหลอมรวม เป็นสิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร รวมทั้งมีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมในเรื่องความหลากหลาย เนื่องจากธนาคาร Standard Chartered มีลูกค้าหลากหลายที่จะต้องดูแล ดังนั้นทำให้การทำเรื่องความหลากหลายและการหลอมรวม เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อการทำธุรกิจ


ธนาคาร Standard Chartered ได้มีการเชื่อมโยงความหลากหลายและการหลอมรวมไปสู่วิสัยทัศน์และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นองค์กรที่ดี และการสร้างผลกระทบทางบวกให้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจ John Peace ประธานบริษัทได้กล่าวว่า ความสำคัญของพนักงานและผู้นำทีมจะเป็นตัวแทนทางการตลาด ผู้ถือหุ้นและลูกค้า และเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต


เรื่องความหลากหลาย ได้แก่ เรื่องของเพศ อายุ รสนิยมทางเพศ การวัดประสิทธิภาพการทำงานของคนที่มีความหลากหลาย จะต้องวัดจากความสามารถที่จะทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จ ไม่ใช่การพิจารณาจากสัญชาติ เชื้อชาติหรือเพศเท่านั้น เมื่อกล่าวถึงความหลากหลายนั้น จะหมายถึง เพศ สัญชาติ ความพิการ เชื้อชาติ อายุ รูปแบบการทำงาน ประสบการณ์ทำงาน ความสนใจทางเพศ แล้วทำให้ทุกคนเกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันและเกิดการรวมกันเป็นหนึ่ง


สิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ คือ (1) เคารพในความแตกต่าง นำไปสู่การตัดสินใจและการพิจารณาความเสี่ยงที่ดีขึ้น (2) พลังของความแตกต่างและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (3) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาจุดแข็ง การประเมินผลอย่างยุติธรรม สิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องทำ คือ การลดอคติของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างความยืดหยุ่นในองค์กรและเชื่อมโยงมายังการสร้างภาวะผู้นำเพื่อการหลอมรวมเป็นหนึ่ง การลดอคติของพนักงานนั้น จะต้องสร้างความตระหนักว่าพนักงานแต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ย่อมจะมีอคติที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรม เกิดการสรุปตามความคิดของตนเอง และการกระทำตามใจของตนเอง


การจัดการความยืดหยุ่นนั้น จะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมภาวะผู้นำเพื่อลดการเกิดความรู้สึกอคติต่างๆ และสร้างความตระหนักในความแตกต่างเพื่อทำให้เกิดการหลอมรวม การออกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง ความยืดหยุ่นเป็นหลักสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ จะนำมาซึ่งเรื่องการแก้ปัญหาทางธุรกิจ สร้างความตระหนักและการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน การทำให้เกิดความสมดุลระหว่างธุรกิจและความต้องการของลูกค้า การทำงานที่หลากหลายจะทำให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อดูแลแม่ การให้พนักงานหญิงที่เพิ่งคลอดลูก สามารถทำงานที่บ้านเพื่อดูแลลูก


การพัฒนาภาวะผู้นำแบบรวมเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลก จะต้องชนะในเรื่องความคิด ชนะใจ มีนโยบาย กระบวนการและธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ในเรื่องของการเอาชนะความคิด เริ่มจากการมีวิสัยทัศน์คือสิ่งที่จะต้องทำอย่างชัดเจน ต่อเนื่องมายังเรื่องค่านิยมขององค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องจริยธรรมและการสร้างแบรนด์ที่ดีขององค์กร เชื่อมต่อมายังเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กร ส่วนการชนะใจนั้น ธนาคาร Standard Chartered ได้มุ่งเน้นเรื่องการหลอมรวมเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นค่านิยมขององค์กร และมีการจัดโปรแกรมความหลากหลายเพื่อรวมกันเป็นหนึ่ง ให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกาย จะได้รับการจ้างงงานเป็นพิเศษ มีการให้ความช่วยเหลือและการให้สวัสดิการที่ดี


การมีนโยบาย กระบวนการและธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ได้แก่

> D&I Governance สร้างความมุ่งมั่นทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนในองค์กรจะต้องมีการยึดถือและปฏิบัติเหมือนกัน

> D&I Team เน้นในเรื่องการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีม และการสร้างการเปลี่ยนแปลง

> D&I Champing มีการเลือกตัวแทนพนักงานที่มีความหลากหลาย 55 ประเทศ จาก 70 ประเทศ และนำไปปฏิบัติในระดับประเทศ

> Employee Network ได้แก่ เพศ รุ่นอายุ ความพิการ เพศทางเลือก สถานภาพการเป็นพ่อแม่

เรื่อง Role Model เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้จัดการอาวุโสเป็นผู้ดำเนินงานและเป็นผู้นำในเรื่องนี้ เช่น ความยืดหยุ่น นโยบาย โครงสร้างองค์กร เราจะมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่ใช่ทำทุกเรื่อง


ประเด็นเรื่องคนพิการ ธนาคารได้มีการเพิ่มการรับคนพิการเข้าทำงาน จัดหาเพื่อนร่วมงานให้กับคนพิการเพื่อช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ช่วยเหลือผู้จัดการในการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการทำงานของคนพิการ และสร้างความผูกพันให้กับพนักงานในทีมที่มีคนพิการรวมอยู่ด้วย การใช้โปรแกรมติดตามและทดลองงานให้แก่คนพิการ ธนาคาร Standard Chartered ได้มีการจัดโครงการในเรื่องของการออมเงินของผู้บกพร่องทางสายตา ทำให้ผู้บกพร่องทางสายตาได้รู้จักการวางแผนทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดยโครงการได้เน้นในเรื่องของคน ความก้าวหน้า และเน้นผลระยะยาว นอกจากนั้นการจัดโครงการได้พัฒนาบุคลากรในเรื่องภาวะผู้นำ ทักษะการบริหาร และการทำงานเป็นทีม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การสร้างความหลากหลายนั้น ไม่ใช่แค่ในเรื่องภายในองค์กร แต่เป็นเรื่องของชุมชนด้วย


ประเด็นเรื่องเพศ ได้มีการระบุช่องว่างระหว่างเพศและส่งเสริมการสร้างความสมดุลในเรื่องเพศ ในทุกระดับการเลื่อนตำแหน่งและการสร้างโอกาสการสร้างงาน มีโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้หญิง และการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้หญิง


ประเด็นเรื่องสัญชาติ การที่มีพนักงานมาจากหลากหลายประเทศ เป็นตัวแทนจากทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเข้มแข็ง การที่มีพนักงานที่มีภูมิหลังหลากหลาย จะได้รับการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน และจะต้องสร้างความตระหนัก ยอมรับและชื่นชมในความหลากหลายทางสัญชาติและเชื้อชาติ


ประเด็นเรื่องเพศทางเลือก มุ่งเน้นค่านิยมและจริยธรรมที่องค์กรให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ให้ทุกเพศมีความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความตระหนักและให้เข้าใจความจริงของพฤติกรรมทางเพศและรสนิยมทางเพศ ให้ความเคารพและเกิดการหลอมรวมพนักงานที่เป็นเพศทางเลือกได้ โดยไม่เกิดการแบ่งแยก โดยทางธนาคาร Standard Chartered ได้มีการจัดกิจกรรม Run for LGBT friends ขึ้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


ประเด็นเรื่องลูกค้า จะต้องสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของลูกค้าและผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และการบริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า


ประเด็นเรื่องชุมชน สนับสนุนการสร้างประโยชน์และความผูกพันต่อชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา ช่วยเหลือคนพิการ การให้ความรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับผู้ป่วย HIV และเน้นย้ำในเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำทางด้านความหลากหลายและและการหลอมรวม

สรุป ความหลากหลายและการหลอมรวมเป็นพื้นฐานของบทบาททางสังคมและการสร้างสิ่งที่ดีที่สุด และความหลากหลายจะเป็นสิ่งที่สร้างการรวมเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงาน
ดู 111 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentarios


bottom of page