top of page

Authentic leadership ผู้นำที่แท้จริง...จริงแท้แน่นอน

ความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือรูปแบบความเป็นผู้นำที่เน้นการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและยึดมั่นในคุณค่าและความเชื่อหลักของตนเอง ลักษณะเด่นคือความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการไตร่ตรองตนเองและการตระหนักรู้ในตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงมักถูกมองว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้ เชื่อถือได้ และสร้างแรงบันดาลใจ เนื่องจากพวกเขาเป็นแบบอย่างและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ตาม พวกเขายังเป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากพวกเขาใช้ความแข็งแกร่งภายในและความเชื่อมั่นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก


ความเป็นผู้นำที่แท้จริงมักจะตรงกันข้ามกับรูปแบบความเป็นผู้นำแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมและอำนาจมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้ตาม เชื่อกันว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงสามารถส่งเสริมระดับความไว้วางใจ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในหมู่ผู้ตาม ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ขององค์กร


ความเป็นผู้นำที่แท้จริงมีองค์ประกอบหลักสี่ประการ ได้แก่

1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness): ผู้นำที่แท้จริงจะตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน คุณค่า และอารมณ์ของตนเอง และใช้ความรู้นี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการตัดสินใจ


2. ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ (Relational transparency): ผู้นำที่แท้จริงสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจกับผู้ตามด้วยการเปิดเผยและโปร่งใส


3. การประมวลผลที่สมดุล (Balanced processing): ผู้นำที่แท้จริงรับฟังมุมมองที่หลากหลายและพิจารณามุมมองทั้งหมดก่อนตัดสินใจ ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียที่เป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก


4. ความเชื่อมั่นทางศีลธรรม (Moral conviction): ผู้นำที่แท้จริงได้รับการชี้นำด้วยค่านิยมหลักและความเชื่อของพวกเขา และพวกเขามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายหรือการต่อต้าน


องค์ประกอบทั้งสี่นี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแนวทางแบบองค์รวมในการเป็นผู้นำที่เน้นความสำคัญของการยึดมั่นในตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง และการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตนเอง


ขอตกตัวอย่างสองท่านที่พวกเราคงรู้จักกันมาบ้างแล้ว นั่นก็คือ Warren Buffett ในฐานะ CEO ของ Berkshire Hathaway บัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักจากสไตล์ความเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวและติดดิน เขามีความโปร่งใสกับผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวมากกว่าผลกำไรระยะสั้น และ Howard Schultz ซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Starbucks และเป็นที่รู้จักจากสไตล์ความเป็นผู้นำที่แท้จริงของเขา เขามีความโปร่งใสกับพนักงานและลูกค้า และให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและความยั่งยืนของบริษัท


ความเป็นผู้นำที่แท้จริงสำหรับองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน: ผู้นำที่แท้จริงมักจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับพนักงาน ซึ่งนำไปสู่ระดับความไว้วางใจ แรงจูงใจ และความผูกพันที่เพิ่มขึ้นในหมู่พนักงาน


2. ความไว้วางใจในระดับที่สูงขึ้น: ผู้นำที่แท้จริงจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้และไว้วางใจได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ


3. ประสิทธิภาพขององค์กรที่เพิ่มขึ้น: การวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ขององค์กรที่ดีขึ้น รวมถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้น อัตราการรักษาพนักงานที่ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไร


4. สร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่: ผู้นำที่แท้จริงมักจะเปิดรับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรได้


5. ปรับปรุงการตัดสินใจ: ผู้นำที่แท้จริงให้ความสำคัญกับการประมวลผลที่สมดุลและพิจารณามุมมองที่หลากหลายเมื่อทำการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


6. การจัดการวิกฤตที่ดีขึ้น: ผู้นำที่แท้จริงมักจะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือกับวิกฤตและรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เนื่องจากพวกเขาดึงเอาความแข็งแกร่งภายในและความเชื่อมั่นมาใช้ในการนำพาองค์กรผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย


7. ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร: ผู้นำที่แท้จริงสามารถช่วยกำหนดวัฒนธรรมขององค์กรโดยการวางตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมค่านิยม เช่น ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม


8. ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่เพิ่มขึ้น: ผู้นำที่แท้จริงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ตาม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สามารถปรับปรุงสุขภาพจิตของพนักงานและลดความเครียดและความเหนื่อยหน่าย


9. ปรับปรุงการสื่อสาร: ผู้นำที่แท้จริงมักจะเป็นนักสื่อสารที่มีทักษะ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของพวกเขาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สามารถช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น


10. เอกลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น: ผู้นำที่แท้จริงสามารถช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยการรวบรวมค่านิยมหลักและส่งเสริมความรู้สึกของวัตถุประสงค์และพันธกิจในหมู่พนักงาน


11. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น: ผู้นำที่แท้จริงมักจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น


12. ปรับปรุงการตัดสินใจเชิงจริยธรรม: ผู้นำที่แท้จริงให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นทางศีลธรรมและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ซึ่งสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์และทำให้แน่ใจว่าองค์กรตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่เป็นไปได้มากมายของการเป็นผู้นำที่แท้จริงสำหรับองค์กร ด้วยการส่งเสริมความโปร่งใส ความไว้วางใจ และจุดมุ่งหมาย ผู้นำที่แท้จริงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จขององค์กรที่ดีขึ้น ดังนั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าหากได้พัฒนาผู้นำที่แท้จริง ก็จะให้เกิดเป็นผู้นำที่จริงแท้แน่นอน
ดู 231 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

留言


bottom of page