top of page
  • รูปภาพนักเขียนHR DAY

วางแผนกำลังคนอย่างไรให้สอดรับกับ Future of Work

คุณพิฆัมพร เดชานุภาพ X ดร. นนทวัฒน์ สุขผล X ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

ความท้าทายสำหรับองค์กรยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร

การที่บริษัทอันดับชั้นนำ เกิดวิกฤตขึ้น ทำให้ลำดับความมั่นคง ตกอันดับลงไป เกิดจากหลายๆปัจจัย ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะเกิด เทรนด์ หรือทิศทางพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไป และสภาพเศรษฐกิจที่แปรปรวน วิธีแรกๆ ของการแก้ปัญหานี้ ส่วนมาก องค์กรจะลดขนาดของพนักงาน หรือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อให้องค์กรอยู่รอด แต่ในปัจจุบัน วิธีการนี้ไม่สามารถทำได้


ในส่วนขององค์กรด้านการผลิต องค์กรต้องปรับตัวให้ทัน โดยต้องฝึกทักษะการทำงานของพนักงาน ให้ทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้ดีขึ้น การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในระบบการผลิต ทำให้ productivity เพิ่มขึ้น เท่านั้นยังไม่พอ สิ่งที่จะทำให้ องค์กรเติบโตพัฒนาอย่างยั่งยืน และยาวนาน ต้องมีการ วางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ควบคู่ไปด้วย โดยการแบ่ง พนักงานออกเป็น segment ต่างๆ เพื่อที่ HR จะสามารถ Focus ลำดับของพนักงาน ได้ถูกต้อง


เมื่อเราได้ข้อมูลพื้นฐานในองค์กรครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ การทำ New Business model โดยผู้บริหาร จะต้องมีการวางแผนงาน และแผนการ communication เป็นตัวสำคัญ จะสื่อสารต่อคนในองค์กรได้อย่างไร องค์กรจะต้องออกแบบ การเพิ่มทักษะ ให้กับคนแต่ละกลุ่มที่ทำการจัดแยกประเภทไว้ และต้องตั้งคำถามให้ถูกต้อง เรามี assessment พร้อมแค่ไหนที่จะเปลี่ยนแปลง ตรงนี้ อย่างน้อยต้อง 70-90% ถ้าเรามีจุดอ่อนตรงไหน เราต้องรู้ และต้องแก้ไข ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก ว่าเราขาดอะไร ทำออกมาเป็น point ให้ชัดเจน และนำไปสู่ road map และต้องหา alignment เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดในแผนที่เราวางไว้


การสื่อสารสำคัญอย่างยิ่ง และต้องทำทีละเรื่อง ต้องเข้าใจพนักงานก่อน ว่าพนักงานต้องการอะไร สวัสดิการที่มีอยู่ สร้างความพอใจให้พนักงานได้มากแค่ไหน หลังจากแผนการสื่อสารเรียบร้อย เราต้องมาเช็คต่อว่า สิ่งที่เราจะสื่อสารออกไป ทำให้เขารู้สึกว่า องค์กรนึกถึงเขามากแค่ไหน เราต้องสื่อสาร เพื่อปรับ attitude และสร้าง trust ขึ้นมา โดยให้มีส่วนร่วม เมื่อสร้างคนกลุ่มแรกได้ ต้องคิดต่อไปว่า เราจะให้เขาส่งสารต่อไปได้อย่างไร


หลักการเพิ่มskill ให้พนักงาน หลักการนี้นำมาใช้ เพื่อช่วยให้ งานด้านพัฒนาเกิดความชัดเจน และส่งmessage หรือสื่อสารออกไปได้ ด้วยธรรมชาติของคนไทย มักจะไม่ชอบแสดงความคิดเห็น เวลามีคำถาม จะนิ่ง ไม่พูด เราต้องเปลี่ยนพนักงาน ให้กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร ต้องกล้า discuss กับพนักงาน และต้องรู้ว่าความต้องการของพนักงานคืออะไร สภาพงานเป็นอย่างไร


การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเริ่มจากระดับผู้บริหาร โดยจะให้ผู้บริหารสร้างความรู้สึกที่ดีต่อพนักงาน โดยการแสดงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีการ reward พนักงานที่ทำผลงานได้ดี สร้างความภูมิใจ ฝึกให้พนักงานระดับล่าง สร้างความคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับกลางและสูง และฝึก Skill ในเรื่องที่เขาถนัด และนำเข้ามาฝึกตามสายงาน เพื่อให้เขาเติบโตตามสายงาน ซึ่งจะทำให้พนักงาน มองเห็นว่า เขามีโอกาสที่จะเติบโต ในสายงานที่ทำอยู่ และองค์กรต้องมีการ Plan คนสำรองไว้ในแต่ละสายงาน เพื่อรองรับ ความผันผวนในตำแหน่งงานนั้น


ในส่วนของธุรกิจการเงินนั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก จากพฤติกรรมของผู้บริโภค Digital เข้ามามีส่วนอย่างมากในการอำนวยความสะดวก องค์กรต้องมีแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอด โดยปรับ Skill ของพนักงาน ลดปริมาณพนักงานสาขา และโยกมาอยู่ที่ส่วนกลาง ยกระดับการบริการต่างๆ ให้เป็น Professional มากขึ้น สิ่งสำคัญอีกสิ่งคือ การมีสวัสดิการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต


การปรับให้สาขาขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนสอนงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ฝึกทำงานจากประสบการณ์จริง และมีการสร้าง Buddy ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูล สอนงาน และประเมินการทำงานของพนักงานใหม่


องค์กรจะต้องมีแผนงานล่วงหน้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า และนำมาปรับโครงสร้างรวมขององค์กร และปัจจุบัน ต้องเน้นและให้ความสำคัญกับการเติบโต ยั่งยืน และ คืนสู่สังคม ปรับองค์กรโดยมี Demand ของลูกค้าเป็นตัวตั้ง


หลังปรับโครงสร้างองค์กร ต่อมาก็ re organization ปรับ process ทั้งหมดใหม่ เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ analysis human skill ในองค์กร คนที่ re process ต้องเป็น process owner มีการกำหนด KPI จะทำให้พนักงานมีความภูมิใจ+มั่นใจในตัวเอง ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการคน โดยใช้ระบบ coaching and mentoring program

ดู 120 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page