top of page
  • รูปภาพนักเขียนKHON

“ธุรกิจที่ยั่งยืนแบบฅนสมบูรณ์”

อัปเดตเมื่อ 25 ธ.ค. 2563

บทสัมภาษณ์ คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | วารสารการบริหารฅน 4/2559

มีธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยไม่มากมายนัก ที่ก้าวจากการบริหารแบบธุรกิจครอบครัวมาสู่การเป็น “มหาชน” บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจครอบครัวที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการสร้างบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งผู้บริหารรุ่นก่อตั้ง นายห้างสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ ได้สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี มีการถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ก้าวไปไกลถึงระดับสากล วารสาร “People Magazine” ได้รับเกียรติจาก คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยีถ่ายทอดถึงหัวใจที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและยั่งยืนในแบบฉบับของ “ฅนสมบูรณ์”


คุณยงเกียรติ์: บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group: SBG) ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีพันธสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่


บริษัทมีความภูมิใจในความเป็น ฅนสมบูรณ์ คือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคม ชุมชนและประเทศชาติ แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ก็เกิดจากความตั้งใจของการกระทำจากจุดเล็กๆ บนพื้นแผ่นดินที่จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของ “ฅนสมบูรณ์”


ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุลเป็นอย่างไร?

คุณยงเกียรติ์: บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เรามุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตอบสนองในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (Triple Bottom Line) นำไปสู่ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” (Somboon Triple Bottom Line) ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กร ปี 2560 และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์โดยเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืนมาจากฅนสมบูรณ์ ที่มีความเก่งและเป็นคนดี

ฅนสมบูรณ์ (Smart People) คือการ สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี สร้างประโยชน์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง ธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ธุรกิจสมบูรณ์ (Business Trust) สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาล ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ชุมชนสมบูรณ์ (Growth Society) สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน


ในฐานะผู้บริหารบริษัท ให้ความสำคัญต่อการ “จัดการทุนมนุษย์” เพื่อส่งเสริมให้องค์การเกิดความยั่งยืนอย่างไร

คุณยงเกียรติ์: บุคลากรคือทรัพย์สินอันมีค่า เป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญอันดับหนึ่ง จึงได้มีนโยบายในการจัดการทุนมนุษย์ เพื่อให้คนสมบูรณ์มีความสามารถในการสร้างองค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ โดยผ่านพิจารณากำหนดงบประมาณให้ใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนสมบูรณ์ที่ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีสำคัญและมีค่ายิ่ง โดยในปี 2558 ได้ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท ซึ่งพนักงานแต่ละคนได้รับการอบรมโดยเฉลี่ย 17.28 ชั่วโมง/คน/ปี และในปี 2559 นี้กำหนดงบประมาณไว้ 15.67 ล้านบาท ประมาณ 0.18% ของยอดขายโดยการจัดการของศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy) ที่เปิดดำเนินงานฝึกอบรมพนักงาน มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีพัฒนาทักษะด้านการทำงานของพนักงานทุกระดับ ทุกกลุ่มให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร 4 ด้าน คือ

> ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่งคง/ความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย รวมถึงสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

> ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

> ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ

> ความรู้ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ


เพื่อให้เห็นความสำคัญเราได้กำหนดเส้นทางการเติบโตของคนสมบูรณ์ที่เรามีการวางเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ ตั้งแต่การเป็นพนักงานใหม่ แล้วได้รับการพัฒนาและสร้างผลงานได้สูงตามมาตรฐานหรือเป้าหมายรายปี ก็จะเติบโตไปตามสายอาชีพจนก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหาร ที่ทางบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนพัฒนาคนสมบรูณ์และเพื่อรักษาไว้ ด้วยความผูกพันและความพึงพอใจ


จากการให้ความสำคัญ ต่อการจัดการทุนมนุษย์ เป็นการช่วยให้การดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ด้วยน้ำมือจากคนขององค์กรในทุกระดับ เป็นองค์ประกอบแรกของปรัชญาการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนได้ “คนสมบูรณ์” หรือ “Smart People” ที่เป็นทุนมนุษย์นั้น พวกเขาได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่รับผิดชอบและรักษากฎระเบียบที่มีไว้ อย่างที่ผมให้คติในการทำงานไว้เสมอว่า “สิ่งที่กำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม” จากการเป็นคนดีแล้วเราพร้อมที่จะเป็นคนเก่งด้วยการนำคุณค่าของตัวเองไปก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานในแผนก นอกแผนก ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ดังที่ได้กล่าวไว้ในโครงการหรือกิจกรรมด้านคนสมบูรณ์


การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน?

คุณยงเกียรติ์: จากธุรกิจครอบครัวสู่การเป็นมหาชน บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นธุรกิจของคนไทยที่เริ่มจากธุรกิจครอบครัวที่บริหารงานโดยเถ้าแก่ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ ได้แก่ นายห้างสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้น และมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการสร้างบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งนายห้างได้เป็นแบบอย่างการพัฒนาการเรียนรู้ที่หน้างานจริง โดยคำสอนของท่านคือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญูและคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนสมบูรณ์ต่อมาจนถึงปัจจุบัน


การถ่ายทอดความรู้สู่ความยั่งยืน ในกลุ่มสมบูรณ์มาจากการมุ่งเน้นดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว จึงฟูมฟักให้เป็นคนดี คนเก่งตั้งแต่สมัยนายห้างผู้ก่อตั้งบริษัทมาจนถึงปัจจุบันโดยผ่านการถ่ายทอดและถ่ายโอนแบบพี่สู่น้อง พี่คือพนักงานที่ทำงานมาก่อนและมีประสบการณ์สูงถ่ายโอนให้น้องที่เป็นพนักงานใหม่ได้เรียนรู้งานจากการปฏิบัติที่หน้างาน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายโอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และมีการพัฒนาต่อเนื่องทุกๆ ปี มีที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาช่วยในการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ดีขึ้นตลอด จนมาถึงปี 2557 ได้ลงทุนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning academy: SLA) เพื่อเป็นของขวัญแก่พนักงานในทุกระดับ เป็นการตอกย้ำความจริงจังในการส่งเสริมให้พนักงานหรือคนสมบูรณ์ ได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไม่หยุดยั้ง โดยอาศัยศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้งบประมาณถึง 77 ล้านบาท และได้เปิดดำเนินการเริ่มพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันและต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ที่ตอบสนองในเรื่องของธุรกิจสมบูรณ์ คนสมบูรณ์ ชุมชนสมบูรณ์


นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้มีการนำหลัก KM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้และสร้างกิจกรรม การเรียนรู้ทั้งองค์กรที่เรียกว่า “ตามล่าหาสมบัติ” ที่จัดประกวดเป็นรายบุคคลและกลุ่มและสร้างการเรียนรู้ในระดับผู้จัดการและหัวหน้าผ่าน “Team Base Learning” ที่รวมกลุ่มในสายอาชีพเดียวกัน ทำโครงการที่เป็นเรื่องใหม่ ที่สร้างสรรค์และบางเรื่องที่เป็นนวัตกรรมที่องค์กรยังไม่เคยดำเนินการในเรื่องที่ทางกลุ่มนำเสนอและจัด Sharing Day ให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนระหว่างกัน


ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ วารสารการบริหารฅน People Magazine Vol.4.2559

Success Story - บทสัมภาษณ์ คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ | “ธุรกิจที่ยั่งยืนแบบฅนสมบูรณ์”


ดู 333 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page