• HR Forum

กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร

โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ | Thailand HR Forum 2019

เริ่มด้วยความหมายของ OKRs

OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ วัตถุประสงค์หลัก (Objectives) เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน (What) และส่วนที่สอง คือ ผลลัพธ์หลัก (Key Results) เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น (How)


OKRs ไม่ใช่เพียง KPIs ที่กลายพันธุ์

มีหลายคนตั้งคำถามว่า OKRs กับ KPIs นั้นแตกต่างกันอย่างไร ความจริงแล้วมันคือเรื่องเดียวกัน แต่อยู่กันคนละขั้ว โดย KPIs เชื่อว่าทุกคนควรถูกควบคุม การตั้งเป้าหมายจึงเป็นลักษณะ Top-Down คือองค์กรสร้างตัววัดให้ ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับงาน พนักงานจะต่อรองค่าเป้าหมาย และพนักงานจะเน้นทำเฉพาะสิ่งที่ถูกวัดใน KPIs เท่านั้น ทำให้โอกาสเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก รวมถึงมีการทำงานเป็นลักษณะ Silo จึงไม่ค่อยเกิดความร่วมมือกันในองค์กร ส่วน OKRs นั้นเชื่อว่าทุกคนอยากทำงานและมีแรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้นจึงให้พนักงานสร้างตัววัดเอง (Bottom-Up) ทำให้ได้ตัววัดที่ตรงกับงาน พนักงานไม่ต้องต่อรองค่าเป้าหมาย เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และเกิดความร่วมมือกันในองค์กร


จาก MBO มาเป็น OKRs ได้อย่างไร

OKRs มีรากแนวคิดมาจาก Management by Objectives (MBO) ของ Peter Drucker ที่เชื่อว่าทุกองค์กรควรตั้ง Objectives ให้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกันจากระดับองค์กรลงมาสู่หน่วยงานและพนักงาน ต่อมา Andy Grove ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ที่บริษัท Intel เขาคิดว่าการเขียน Objectives อย่างเดียวเป็นสิ่งที่จับต้องยาก เช่น “เราจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น” ถ้าบอกลอย ๆ แบบนี้ก็จะตีความได้หลายอย่าง บางคนอาจจะคิดว่าการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นหมายถึง การทำกำไรได้มากขึ้น การบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น หรือลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น Andy Grove จึงเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า Key Results เข้าไป เพื่อบอกการวัดที่ชัดเจน


OKRs in action ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

หลักการเริ่มต้นใช้ OKRs ง่าย ๆ อย่างแรก คือการอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด OKRs ก่อน พอคนเริ่มรู้จัก เริ่มเข้าใจ ก็ให้เริ่มทำเลย เช่น เริ่มการเขียน เริ่มออกแบบ ซึ่งต้องออกแบบ OKRs ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน จากนั้นก็สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจวิธีการใช้ OKRs หากมั่นใจแล้วว่าคนในองค์กรมีความพร้อมสำหรับระบบ OKRs ก็สามารถนำไปเริ่มใช้ได้เลย โดยปกติการเริ่มทำ OKRs จะต้องเริ่มก่อนไตรมาสประมาณหนึ่งเดือน หรือเดือนครึ่ง เพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการจัดเตรียม เพราะโดยปกติแล้วการเขียนครั้งเดียวนั้นยังไม่จบ อาจเขียนแล้วไม่สอดคล้อง หรือยังไม่ใช่ Key Results นั่นเอง


ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ วารสารการบริหารฅน People Magazine Vol.3.2562 > Show & Share - Objectives and Key Results (OKRs) กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร
ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น