top of page

วารสารการบริหารฅน

เริ่มต้นการเผยแพร่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก กรกฎาคม-กันยายน 2522) ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาชีพ เผยแพร่ข่าวสารในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทัศนคติ ในการบริหารงานบุคคล ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป

IMG_20210111_102311.jpg

วารสารการบริหารฅน: มีความยินดีรับพิจารณาบทความ ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้ง เนื้อหางานวิจัยที่มีความประสงค์เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งที่เป็นสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในการตีพิมพ์ลงวารสาร ทางทีมบรรณาธิการจะพิจารณาตามความเห็นสมควร และเหมาะสมกับธีมฉบับนั้นๆ

Contact: chakrit@pmat.or.th     khon@pmat.or.th     0 2374 0855 ต่อ 94

Ads-PMAT2P_PeopleMag1-2563.jpg
bottom of page